Current Date : 7/18/2024 صفحه اصلي |  مديريت محتوايي  |  تماس با ما |  ارتباط با مديريت 
 English  |  Persian كنسرواتوار موسيقى تهران   
Quick Link
در آينه مطبوعات  «
بخش بين الملل  «
تقدير نامه ها  «     
بازديد ها  «     
قراردادهاي فرهنگي  «     
ثبت نام براي تحصيل  «     
شرايط تحصيل در  «     
كنسرواتوارهاي خارجي     
ساير سايتها  «
سازشناسي  «
مهندسي صدا  «
موسيقي الكترونيك  «     
الكتروآكوستيك  «     
استوديوها  «     
سازشناسي الكترونيكي  «     
نرم افزارها  «     
آكوستيك  «     
عضويت در خبرنامه  □
نام
ايميل

ثبت نام آغازشد

کنسرواتواری

آهنگسازی

معلمی ساز/آواز

تزئینات داخلی

معماری سازه

پادفک روسی

با اعطاء گواهینامه پایان دوره آموزش عالی آزاد                   

8882 4050 - 8831 6192

مقالات و تحقيقات

 

 

 

تاريخ ارسال : 1391/08/28

ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻘﺎﺑﻠﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮي ﺑﺮﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد - ﻛﺎرآﻣﺪ، ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻛﻨﺴﺮواﺗﻮار ﺗﻬﺮان  

  جهت دریافت مقاله به صورت پی دی اف و تمامی صفحات به لینک زیر بروید
>ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻘﺎﺑﻠﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮي ﺑﺮﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد - ﻛﺎرآﻣﺪ، ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺪرﺳﺎن ﻛﻨﺴﺮواﺗﻮار ﺗﻬﺮانبحث و نتيجه گيري
امروزه اهميت و نقش سرنوشت ساز شغل درابعاد گوناگون زندگي انسان بركسي پوشيده نيست چرا
كه شغل، علاوه بر اينكه وسيله ي تامين هزينه هاي زندگي است، ارتباط مستقيمي با سلامت جسمي
و رواني فرد داشته و زمينه ساز ارضاي بسياري از نيازهاي غيرمادي او مي باشد. بديهي است تحقق
آثار سازنده ي شغل، منوط به اين است كه اولا خصوصيات شغل، متناسب با خصوصيات فرد شاغل
باشد و ثانيا فرد دركارش احساس ارزشمندي، كارآمدي و توانمندي كند. به عبارت ديگر فرد بايد
در خلال انجام وظايف خود در يك شغل معين حد مطلوبي از احساس موفقيت شغلي را تجربه
نمايد. گاه ممكن است بر اثرعوامل مختلف، فرد در محيط شغلي اش تنيدگي پيدا كند كه به تبع
آن كارآيي و اثربخشي او كاهش مي يابد و اين نقصان كارآيي نيز، فرسودگي و دل زدگي بيشتر را
Archive of SID
www.SID.ir
انديشه و رفتار Andisheh va Raftar
دوره ي سوم، شماره ي 10 زمستان 1387 Volume 3 Number 10
١٣
سبب مي شود ( قربان شيرودي و همكاران ، 1385 ). در جوامع صنعتي امروزي با وجود پيشرفتهاي
علمي، تكنولوژي و بهبود كيفي زندگي مردم، همواره تنيدگي و فشارهاي گوناگون رواني و
اجتماعي باعث بروز اختلالهايي در افراد مي شود.
دنياي صنعتي و فراصنعتي، گرفتاريهاي زيادي به بار آورده است و نگراني افراد نسبت به كار
مشكلات اجتماعي، وضع اقتصادي و نيازهاي گوناگون، انتظارات سازمان از كارمند، پيشرفت
تكنولوژي و نگراني از كهنه شدن معلومات و اطلاعات، همگي سبب مي شود كه فرد از لحظه ي
بيداري تا خواب، همواره دچار تنيدگي و هيجانات گوناگون باشد. اين مسايل باعث شده تا
فشارهاي شغلي، افزايش يابد و موجبات بروز بيماريهاي جسمي و رواني را فراهم سازد. طبعا چنين
مشكلاتي جامعه و فرد را مجبور به انتخاب راههايي براي پيشگيري مي نمايد؛ بنابراين انجام
فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي، امري ضروري است.
در اين پژوهش با توجه به نتايج بدست آمده، مشاهده مي شود كه در طي 8 جلسه آموزش تغييرات
قابل دفاعي در باورهاي خود-كارآمد، تنيدگي شغلي، خستگي عاطفي، دگرگوني شخصيت و
فرسودگي شغلي آزمودني ها بوجود آمده است. روش اجرايي اين پژوهش در جهت كاهش
تنيدگي، آموزش مقابله درمانگري بوده است كه مبناي نظري آن رويكرد تعاملي تنيدگي در نظريه
ي لازاروس و فولكمن است؛ طبق اين مدل اگر بتوان تعامل ها و تطابق هاي ميان فرد و محيط را از
طريق راهكارهاي رفتاري - شناختي به گونه اي فعال (آموزش 8 راهبرد مقابله درمانگري) اصلاح
كرد مي توان شاهد كاهش تاثيرات تنيدگي بود. پژوهشهاي فرويدن برگر ( 1975 ) لانگر و همكاران
( 1975 ) زاغري تفرشي ( 1372 ) حسن زاده ( 1373 ) فرزين ( 1373 ) شعاري ( 1373 ) قدسي ( 1384 )
ماسلاچ و جكسون ( 1981 ) پاينز ( 1983 ) آرونسون ( 1998 ) ماسلاچ و جكسون ( 1989 ) گرين
1990 ) لي و همكاران ( 2005 ) نيز مي توانند تاييد كننده ي پژوهش حاضر باشند.


تهيه و ارسال توسط    :   معاونت پژوهشی

 
  پرينت صفحه جاري   پست الكترونيك   ذخيره آدرس سايت
 

88913010  (021)98+ خيابان كريمخان زند ، ابتداي خيابان استاد نجات اللهي ، پايين تر از كليسا ، ساختمان 299
info@TehranConservatory.ir CopyRight © 2007 All Right Reserved Tehran Conservatory of Music  
Web Design : Ati Net Co .   Programmer : Hassan Rashidi