Current Date : 6/21/2024 صفحه اصلي |  مديريت محتوايي  |  تماس با ما |  ارتباط با مديريت 
 English  |  Persian كنسرواتوار موسيقى تهران   
Quick Link
در آينه مطبوعات  «
بخش بين الملل  «
تقدير نامه ها  «     
بازديد ها  «     
قراردادهاي فرهنگي  «     
ثبت نام براي تحصيل  «     
شرايط تحصيل در  «     
كنسرواتوارهاي خارجي     
ساير سايتها  «
سازشناسي  «
مهندسي صدا  «
موسيقي الكترونيك  «     
الكتروآكوستيك  «     
استوديوها  «     
سازشناسي الكترونيكي  «     
نرم افزارها  «     
آكوستيك  «     
عضويت در خبرنامه  □
نام
ايميل

ثبت نام آغازشد

کنسرواتواری

آهنگسازی

معلمی ساز/آواز

تزئینات داخلی

معماری سازه

پادفک روسی

با اعطاء گواهینامه پایان دوره آموزش عالی آزاد                   

8882 4050 - 8831 6192

مقالات و تحقيقات

 

 

 

تاريخ ارسال : 8/5/2008

سياست فرهنگي استراليا 

 

مقدمه
از كشور استراليا اغلب به عنوان بزرگترين جزيرة جهان (يا كوچكترين قارة جهان) ياد مي شود. مساحت اين كشور بالغ 848/686/7 كيلومتر مربع ميباشد. كشور استراليا از غرب با اقيانوس هند، از شرق با اقيانوس آرام، از جنوب با اقيانوس جنوبي و از شمال با مناطق تامور، آرافدرا و درياي كورال هم مرز است.

اكثر مناطق كشور به ويژه نواحي مركزي به علت وجود صحراي بزرگ شن، صحراي گيسبون و صحراي ويكتوريا خالي از سكنه ميباشد.

طبق آخرين آمار بدست آمده در سال 1996 جمعيت اين كشور تقريباً بر 18 ميليون نفر بالغ ميگردد. بيشتر جمعيت كشور در شهرهاي ساحلي متمركز بوده و تراكم متوسط جمعيت در هر كيلومتر 2 نفر است.

حداقل 75 درصد جمعيت كشور را انگليسيها تشكيل ميدهند يعني تقريباً هر شخص انگليسي يك خويشاوند و يا دوست خانوادگي در استراليا دارد.

علاوه بر انگليسيها، ساير مليتهاي اروپايي و غيراروپايي درصد بالايي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند از اينرو وجود مليتهاي مختلف سبب ايجاد نژادهاي زنده، پويا و آميختگي و تنوع فرهنگي در كشور استراليا گرديده است.

مردم استراليا هر ساله در روز 26 ژانويه جهت يادآوري پايه ريزي اولين مستعمره بوتاني باي در سال 1788 اين روز ملّي را جشن ميگيرند.

كشور استراليا داراي حكومت فدرالي بوده و از تعداد 6 ايالت تحت عناوين وسترن، تاسمانيا، ويكتوريا، نيوساوثولز، كوئينزلند و قلمرو شمالي و قلمرو Australian capital تشكيل يافته است.دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي
كشور استراليا از قوانين ويژه اي در خصوص فرهنگ و سياستهاي فرهنگي چه در سطوح فدرال و چه در سطوح دولتي برخوردار نميباشد و اين در حالي است كه احزاب سياسي كشور در اتخاذ سياستهاي خود از مهمترين جنبه هاي سياست توسعه فرهنگي بهره ميبرند.

سياست كلي دولت استراليا به تدوين لوايح قانوني جهت نيل به اهداف فرهنگي پرداخته و به عوض تخصيص مستقيم بودجة فرهنگي به مراكز و ارگانهاي فرهنگي به ارائه پارامترهايي در جهت اجراي فعاليتها و پروژه هاي فرهنگي مبادرت مي نمايد.

از آنجائيكه به رسمت شناختن حقوق اقليتهاي فرهنگي و قومي ساكن كشور در سالهاي اخير مورد تأكيد قرار گرفته از اين رو سياست ملّي بر حفاظت از چندگانگي فرهنگي و تنوعات قومي تأكيد دارد.

وجود تنوعات قومي در جامعة استراليايي، تنوعات فرهنگي و اقتصادي را نيز به همراه داشته است.

طبق آخرين آمار بدست آمده در سال 1989 بيش از 16 ميليون نفر از جمعيت كشور از گروه اقليت Angloِcelt متشكل گرديده است.

پس از جنگ جهاني دوم، كشور استراليا از جايگاه ويژه اي در برقراري ارتباطات آسيايي و انعقاد قراردادهاي اقتصادي و سياسي به ويژه با كشورهاي هند، جنوب شرق آسيا و ژاپن برخوردار گرديد.

تا حدود 200 سال قبل فرهنگ كشور استراليا اساساً فرهنگ ساكنين بومي و اوليه (Aboriginass) بود اما با آغاز مهاجرتهاي جديد اين كشور آداب و رسوم فرهنگي كشور نيز تدريجاً تغيير يافت.

از دهة 1930 مي توان به عنوان نقطة عطف ارزشهاي فرهنگي كشور ياد نمود. ورود مهاجرين اروپايي به كشور سبب گرديد تا اكثريت قريب به اتفاق شهروندان استراليايي علاقة وافري به فعاليتهاي فرهنگي و آداب و رسوم فرهنگي اروپاي مركزي پيدا كنند.

اين مسأله با مهاجرت گستردة مهاجرين اروپايي (پس از جنگ جهاني دوّم) بالا گرفت كه خود باعث پذيرش ارزشهاي فرهنگي متنوعتري در جامعه گرديد.

دولت استراليا و وزارت فرهنگ كشور از طريق برقراري ارتباطات فرهنگي با همسايگان آسيايي و جزاير اقيانوس آرام ارتباطات خود را افزايش داده و پيآمد اين امر سست شدن روابط اين كشور با كشور انگلستان بوده است.

به دنبال اين نگرش دولت استراليا از طريق وزارت امور خارجه به اتخاذ سياستهاي مهاجرت جهت جذب مهاجرين جوان تحصيلكرده و داراي مهارت شغلي مبادرت مي نمايد. اتخاذ چنين سياستهايي به نوبة خود از كشور استراليا به واسطة برخورداري از مليتهاي گوناگون و تنوع فرهنگي كشوري منحصربه فرد ساخته است. در حال حاضر در اين كشور مليتهاي متنوعي نظير ايتالياييها، اسكاتلنديها، ايرلنديها، يونانيها، تايلنديها، ژاپنيها و لبنانيها به چشم ميخورند.

علاوه بر جذب مهاجرين خارجي و تقويت صنعت توريسم كشور كه در زمرة اصليترين سياستهاي دولت در جهت ارتقاء فرهنگ جامعه به شمار ميرود. توجّه هر چه بيشتر دولت به حمايت از جمعيت ساكنين بومي (Aboriginals) كشور معطوف گرديده است چرا كه مقامات دولتي دريافته اند كه افراد بومي استراليايي پيش از اينكه جزو انسانهاي اوليه باشند از جوامع سوفسطايي متمايزي برخوردار بوده اند.

در طول 20 سال اخير دولت استراليا، وزارت فرهنگ و سازمان جهانگردي كشور تلاش نموده اند كه به جمعيت بوميهاي كشور كمك كنند امّا اين حقيقت را نمي شود ناديده انگاشت كه وحشت و بيزاري 200 سالة ساكنين بومي كشور به راحتي قابل جبران نميباشد.

جمعيت افراد بومي كشور در ابتدا بر 1000000 نفر بالغ ميگرديده اما امروزه پس از گذشت 200 سال جمعيت اين افراد به 000/100 نفر كاهش پيدا كرده است و اين خود سبب گرديده تا مردم بومي از زمينه هاي تاريخي و فرهنگي ملي جدا شده و حس انزواطلبي و بدبيني نسبت به دولت داشته باشند. در اين راستا و جهت برطرف نمودن چنين بدبينيها و چنين فضايي دولت استراليا پس از رسيدگي به امور مهاجرين خارجي و اولويت قرار دادن موضوع مهاجرت به حمايت از افراد بومي در جهت غناي هر چه بيشتر فرهنگ بومي و ملّي مبادرت مي نمايند.

از جملة اصول مهم سياست فرهنگي كشور كه دولت استراليا آن را در دستور كار خود قرار داده است مي توان به ارتقاء صنعت جهانگردي و به ويژه توريسم فرهنگي در اين كشور اشاره نمود.

دولت استراليا با مشاركت سازمان جهانگردي و وزارت محيط زيست كشور در جهت ارتقاء هر چه بيشتر صنعت توريسم كشور اقداماتي را به عمل آورده كه از آن جمله مي توان به تأسيس ادارات جهانگردي در كلية مراكز ايالتي و ادارات اطلاع رساني جهانگردي در شهرهاي مختلف و مناطق روستايي اشاره
نمود.ساختارهاي سازماني و اداري
نهادهاي دولتي و نيمه دولتي
در سال 1901، 6 مستمرة كشور انگليسي در قارة اقيانوسيه متعهد گرديدند كه كشور استراليا را تشكيل دهند و تحت اين اتحاد 3 نوع حكومت فدرالي، ايالتي و محلي را ايجاد نمودند.

اصليترين وظايف امور فرهنگي كشور در سطوح ملي به وزارت هنر، تربيت بدني، محيط زيست و جهانگردي (DASETT) تفويض گرديده است.

اين در حالي است كه ساير وزارت خانه هاي كشور نيز در اجراي اين مهم مشاركت مي نمايند.

از جملة اين وزارتخانه ها مي توان به وزارت ارتباطات اشاره نمود كه به اجراي سياستهاي فرهنگي كشور در حوزة راديو و تلويزيون و خدمات رسانه اي چند قومي مبادرت مي نمايد.

رسيدگي به امور مهاجرت و اقليتهاي قومي ساكن كشور در حيطة اختيارات دپارتمان مهاجرت و اتباع خارجي قرار دارد.

وزارت امور خارجه استراليا نيز نقش مهمي در اجراي برنامه هاي مبادلات فرهنگي كشور با ساير كشورها ايفا مي نمايد.

لازم به ذكر است كه علاوه بر وزارت خانه هاي فوق تعدادي از دواير رسمي دولتي مسؤوليت رسيدگي و نظارت بر امور ميراث فرهنگي، امور هنري، گالريهاي ملّي و مؤسسات راديو و تلويزيون كشور را بر عهده داشته و تحت نظارت دولت ملّي به فعاليت ميپردازند.

سياست فرهنگي دولتهاي منطقه اي نيز مكّمل سياست دولت ملّي بوده و در جهت اجراي صحيح سياستهاي دولت ملّي گام بر ميدارد.

در اجراي وظايف فرهنگي كشور، دولت محّلي (متشكل از شهرداريها) سومين جايگاه را به خود اختصاص داده است.

اگرچه در گذشته فعاليت دولت محّلي تنها به اداره و حفاظت از گالريها و كتابخانه هاي منطقه اي محدود ميشد اما امروزه حوزة مسؤوليت دولت مذكور در ديگر حوزهها نيز وارد شده است.

اگرچه كشور استراليا كشوري واحد محسوب ميگردد امّا هر ايالتي از قلمرو دولتي خاص خود برخوردار ميباشد. اين ايالتها به طور مجزا عمل نموده اما وابسته به دولت فدرال ميباشند.

هر ايالت نيز به نوبة خود به نواحي محلي جداگانهاي تقسيم ميگردد و انجمنهاي هنري به نظارت نرخ و كيفيت و كميت تسهيلات و امكانات اجتماعي و فرهنگي مبادرت مي نمايند.

مؤسسات فرهنگي
اغلب مؤسسات فرهنگي غيردولتي كشور استراليا تحت نظارت مستقيم انجمنهاي هنري و عام المنفعه (خيريه) اداره ميگردند كه از آن جمله مي توان به بنياد باله و بنياد اُپراي استراليا اشاره نمود.

عليرغم غيردولتي بودن چنين مؤسساتي، تبعيت از احكام قانوني و قوانين تجاري قانون اساسي كشور الزامي است.

بانك هنر استراليا در سال 1980، با هدفتشويق و ترغيب هر چه بيشتر مردم به دستيابي به هنرهاي معاصر كشور از طريق ارائه كتابها و فيلمهاي اجارهاي فرهنگي به اقشار مختلف جامعه و ابتياع آثار هنري هنرمندان كشور در جهت حمايت از هنرمندان تأسيس يافت.

مؤسسة ملي هنرهاي دراماتيك (NIDA) در سال 1958 تأسيس يافت. مؤسسة مذكور تحت نظارت دانشگاه نيوساوث ولز، هيئت اُمناي تئاتر Elizabeth استراليا و سازمان راديو و تلويزيون استراليا اداره ميگردد. اين مؤسسه به تشويق، ترغيب و ارتقاء دانش عمومي در حوزه هاي موسيقي اُپرا، موسيقي كلاسيك، نمايش (تئاتر درام) و انواع ديگر تئاتر مبادرت مي نمايد.

اين مؤسسه جهت نيل به هدف فوق به برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت در رشته هاي تئاتر، فيلم، راديو و تلويزيون اقدام مي نمايد. شوراي استراليا تحت نظارت دولت و طبق لايحه قانوني مصوب سال 1975 تشكيل يافت.

شوراي مذكور به ارشاد ملّي در جهت توسعه و ارتقاء سطح كيفي و كمّي هنرهاي كشور پرداخته و در اين خصوص به طرح برنامه هاي ملّي مبادرت مي نمايد. علاوه بر اينكه اين مؤسسه به پرورش و غناي هر چه بيشتر هنرهاي معاصر استراليايي متعهد ميباشد بلكه به ترغيب تعداد هر چه بيشتري از شهروندان استراليايي در جهت كسب آگاهيهاي عمومي هنري و مشاركت در حيات فرهنگي كشور مبادرت مي نمايد. كميسيون فيلم كشور نيز طبق لايحة قانوني مصوب 1915 تشكيل يافت.

كميسيون مذكور در جهت توسعه و ارتقاء صنعت فيلم كشور تلاش كرده و افزايش توان مالي و برخورداري از برنامه هاي فرهنگي استراليايي در داخل و خارج از كشور را پيگيري مي نمايد.

شركت فيلم استراليا (با مسؤوليت محدود) كه سابقاً بخشي از كميسيون فيلم كشور محسوب ميگرديد در تاريخ 1 ژولاي 1988 به عنوان شركت مستقل عام المنفعه به رسميت شناخته شد. شركت مذكور به توليد و توزيع برنامه هاي تلويزيوني و فيلمهاي استراليايي (داخلي) مبادرت مي نمايد كه اين عمل خود سود مالي ملّي فراواني را به همراه دارد.

گالري ملي استراليا كه در سال 1911 به صورت غيررسمي آغاز به فعاليت نمود به طور رسمي و طبق اعلان حكم قانوني گالريهاي ملي مصوب 1975 به فعاليت در حوزة هنرهاي تصويري ميپردازد.

گالري مذكور به افزايش آگاهي و درك سطوح مختلف جامعه از هنرهاي تصويري و به جمع آوري و حفاظت از كلكسيون ملّي و آثار هنري استراليايي از اقصي نقاط جهان و ايجاد انگيزه در ميان شهروندان استراليايي مبادرت مي نمايد.

كتابخانة ملي استراليا نيز تحت حكم قانوني مصوب 1960 به عنوان ارگاني قانوني و مستقل تأسيس يافت.

قبل از سال 1901 اين كتابخانه بخشي از كتابخانة مجلس فدرال محسوب ميشد.

كتابخانة مذكور از طريق ارتقاء سطح كيفي و كمي كتابخانه ها، افزايش تعداد كتابخانه هاي كشور و ارائه اطلاعات داخلي و خارجي به حفاظت از ميراث فرهنگي ملّي مبادرت مي نمايد.

موزة ملي استراليا نيز با حمايت احزاب سياسي كشور و لايحة قانوني مصوب 1980 ويژه موزه هاي كشور تأسيس گرديد.

موزة مذكور به جمع آوري، نگهداري، حفاظت، ارائه، تحقيق و اطلاع رساني آثار متعلق به ساكنين اولية استراليا (بوميان كشور) و تاريخچه كشور استراليا از سال 1788 تاكنون مبادرت مي نمايد. سازمان راديو و تلويزيون استراليا (راديو و تلويزيون ملّي) و سازمان راديو و تلويزيون انحصاري (راديو و تلويزيون اقليتهاي قومي) نيز مشتركاً مسؤوليت ارتقاء و نشر برنامه هاي تلويزيوني و راديويي داخلي را بر عهده دارند.ابزارهاي سياست فرهنگي
تامين بودجه فعاليتهاي فرهنگي
عمدة حمايتهاي مالي از مراكز فرهنگي و هنري سطوح فدرال و منطقه اي كشور از محل مالياتهاي اخذ شدة دولتي صورت ميگيرد.

اختصاص چنين مالياتهايي به فعاليتهاي هنري و فرهنگي مقدمات شكوفايي هر چه بيشتر حيات فرهنگي كشور را فراهم آورده است.

اعانات و كمكهاي مالي جمع آوري شده از بخش خصوصي كشور در سطح فدرال به مؤسسات و مراكز فرهنگي تعلق ميگيرد.

لازم به ذكر است كه چنين اعاناتي قبل از دريافت عوارض از سوي ارگانهاي بخش خصوصي پرداخت ميگردد.

هيچ بانك يا مؤسسة مالي - اعتباري در كشور استراليا به حمايت مالي از حوزة فرهنگ و هنر كشور مبادرت نمي نمايد.

از ميان شركتهاي خصوصي نيز مي توان تنها به تعداد محدودي نظير بنياد Myer (اجراي پروژه هاي تحقيقاتي فرهنگي و هنري و ترتيب دادن سفرهاي خارجي براي هنرمندان برتر كشور)، بنياد فرهنگي Peter stuyvesant (توسعه و ارتقاء سطح كيفي و كمي هنرهاي مختلف كشور) و بنياد Utah (افزايش رفاه اجتماعي شهروندان استراليايي و تخصيص بودجة ويژه جهت اجراي پروژه هاي فرهنگي) اشاره نمود.

طبق آخرين آمار بدست آمده در سال 1989 ميزان هزينه هاي اختصاص يافته به حوزة فرهنگ كشور طي سالهاي 88-1987 و سالهاي 76-1975 از رشد بسيار قابل توجهي برخوردار بوده است.

طبق آمار فوق كل بودجة دولتي بخش فرهنگ طي سالهاي 89-1988 بر 2 بيليون دلار بالغ گرديد. گفتني است كه بودجه سرانه فرهنگي به ميزان 118 دلار بوده و 7/1 درصد از كل هزينه هاي دولتي را شامل ميگردد.

لازم به ذكر است كه تقريباً حدود 50 درصد از بودجة ملي بخش فرهنگ به دولت فدرال، 5/35 درصد به ايالات و قلمروها و 5/14 درصد نيز به دولتهاي منطقه اي (محّلي) اختصاص مييابد.

قوانين فرهنگي
از آنجائي كه در سطح فدرال هيچ مقام قانوني ارشدي مسؤوليت اجرا و نظارت بر سياست فرهنگي را بر عهده ندارد بنابراين هيچ قانون معتبر جهت هماهنگي فعاليتهاي فرهنگي نيز در اين خصوص تدوين نشده است.

از اين رو عمدة قوانين سياست فرهنگي كشور توسط دولتهاي ملّي و منطقه اي به تصويب ميرسد.

از جمله لوايح قانوني كه توسط وزير فرهنگ، تربيت بدني، محيط زيست و جهانگردي طي سالهاي 89-1988 در حوزة فرهنگ و هنر كشور به تصويب رسيده مي توان به قوانين ذيل اشاره نمود:

1 - لايحة حق چاپ و نشر (مصوب 1988)

2 - لايحة شوراي فرهنگي استراليا (مصوب 1975)

3 - لايحة كميسيون فيلم استراليا (مصوب 1975)

4 - اصلاحية لايحه كميسيون فيلم استراليا (مصوب 1988)

5 - لايحة انجمن فيلم، راديو و تلويزيون (مصوب 1973)

6 - لايحة كميسيون ميراث فرهنگي استراليا (مصوب 1975)

7 - لايحة كميسيون جهانگردي استراليا (مصوب 1987)

8 - لايحة گالري ملي (مصوب 1975)

9 - لايحة كتابخانه ملي (مصوب 1960)

10 - لايحة موزة ملّي (مصوب 1980)

11 - لايحة حفاظت از ميراث فرهنگي منقول (مصوب 1986)

12 - لايحة حقوق قرضة عمومي (مصوب 1985)

هنرهاي بومي
طرح حفاظت از هنرهاي بومي كشور نه تنها به جهت حفظ هنرهاي بومي باستاني كشور بلكه به جهت پويايي هر چه بيشتر آن در عصر حاضر به اجرا گذارده شده است.

انجمن حمايت از هنرهاي بومي در تلاش است تا هنرهاي بومي كشور را به جزئي از تجربيات هنري و فرهنگي شهروندان استراليايي تبديل نموده و در واقع از هنرهاي مذكور به عنوان افتخارات ملّي كشور ياد كند.

طرح توسعة حفاظت از هنرهاي بومي توسط مراكز صنايع دستي و هنري جوامع ملّي و محلّي اجرا ميگردد.

آموزش فرهنگي (آموزش غيررسمي)
ادبيات و نگارش خلاقه
انجمن ادبيات استراليا از اشكال مختلف نگارشهاي خلاقه كه به زبان انگليسي و ساير زبانها خلق ميگردند حمايت مي نمايد.

از جملة اين گونه حمايتها مي توان به اعطاي كمكهاي مالي و بودجه اختصاصي به نويسندگان استراليايي، تأسيس انجمن خط، اعطاي يارانه به انتشار كتب مختلف، حمايت از چاپ كتب و مجلات ادبي، حمايت از سازمانها و مؤسسات ادبي ملي و برگزاري رويدادهاي مختلف ادبي در كشور اشاره نمود.

هنرهاي نمايشي
سياست فرهنگي كشور استراليا در خصوص هنرهاي نمايشي به ارتقاء سطح كيفي و كمي هنرهايي نظير رقص، نمايش (تئاتر)، موسيقي كلاسيك، تئاتر عروسكي و موسيقي اُپرا تأكيد دارد.

حمايتهاي مالي و معنوي دولتي به افراد، گروهها و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء در ارتقاء هنرهاي مذكور نقشي داشته باشند تعلق ميگيرد.

انجمن هنرهاي نمايشي استراليا نيز، به اجراي نمايشهاي تئاتر و موسيقي با سطح بالاي كيفيت مبادرت مي نمايد.

هنرهاي تجسّمي
صنايع دستي
وظيفة انجمن هنرهاي تجسمي و سازمان صنايع دستي استراليا، ارتقاء سطح كيفي و كمي و ايجاد تنوع در محصولات هنرهاي تجسمي و صنايع دستي كشور، توسعة نقش سازمانها و مؤسسات هنري، موزه هاي هنري، گالريهاي ملّي و معرفي هنرهاي تجسّمي و صنايع دستي كشور در صحنه هاي داخلي و خارجي ميباشد.

صنايع فرهنگي
رسانه ها و ارتباطات
سرمايه گذاري بر روي مديريت كارآمد و صنايع تفريحي فرهنگي از جملة مهمترين اولويتهاي فرهنگي دولت استراليا محسوب ميگردند. به طوري كه در سال 1988 دولت استراليا تنها جهت فراهم آوردن صنايع تفريحي فرهنگي مبلغي بالغ بر 14 بيليون دلار هزينه نمود و اين در حالي است كه كل بودجة اختصاص يافته به نوساماني آثار و اماكن تاريخي و حوزة فرهنگ كشور بر 5/3 بيليون دلار بالغ گرديد.

طبق اطلاعات آماري، صنايع تفريحي فرهنگي ملّي استراليا جزو 7 مقولة ذيل (7 شاخه اصلي رشته هاي مختلف فرهنگي و هنري و 54 زيرشاخة وابسته به آن) ميباشد:

1- ميراث فرهنگي و موزه ها

2 - كتابخانه ها

3 - موسيقي (مدارس و هنرستانهاي موسيقي)

4 - هنرهاي زيبا (دانشكدههاي هنرهاي زيبا)

5 - فيلم و ويدئو (كانون فيلم)

6 - راديو و تلويزيون (مؤسسات راديويي و تلويزيوني)

7 - محيط زيست (پاركها، مراكز تفريحي و طبيعي)

چنانچه از سياستهاي ارتباطي و رسانه اي خلاق كشور استراليا سخني به ميان آيد در اين ميان نام كميسيون ملي فيلم استراليا به عنوان مطرحترين و بزرگترين مؤسسة دستاندركار ارتباطات و حوزه رسانه هاي گروهي كشور به چشم مي خورد.

از جمله مهمترين وظايف كميسيون مذكور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- تدارك بودجه جهت توليد فيلم و اجراي پروژه هاي تلويزيوني

2- تشويق و ترغيب نيروهاي خلاقه به توليد فيلم

3 - اعطاي حمايتهاي مالي به فيلمسازان كشور (اعطاي وام، يارانه و...)

4 - مشاركت در بازاريابي، پخش و نمايش برنامه هاي تلويزيوني و فيلمهاي داخلي

5 - تأسيس مراكز اطلاع رساني جهت ارتقاء صنعت فيلم

6 - نظارت بر روند فعاليت و توسعة صنعت فيلمسازي كشور

روزنامه ها
روزنامه هاي كشور استراليا از استاندارد بالايي برخوردار ميباشند. رسانه هاي كشور استراليا تحت مالكيت تعداد محدودي شركت اداره ميگردند كه داراي علائق سياسي ميباشند از اين رو مردم اغلب از روزنامه ها به عنوان مبلغين گزارشات تبعيض آميز و انتقادي ياد ميكنند.

لازم به ذكر است كه تعداد روزنامه هاي كشور و ثبات آنها با مقدار آگهي هاي دريافتي از مؤسسات دولتي و خصوصي ارتباط مستقيم دارد به عبارت ديگر روزنامه هاي كشور استراليا تنها هنگامي سودآوري دارند كه نسبت چاپ آگهي هاي تبليغاتي به اخبار و ساير موضوعات 35 به 65 درصد ميباشد.

در حال حاضر شهر سيدني داراي 6 روزنامه مهم روزانه است. شهر ملبورن و بريسبان نيز هر يك از 3 روزنامه برخوردار ميباشند.

ساير مراكز استانها و شهرهاي مهم كشور نيز حداقل از 2 روزنامه برخوردار ميباشند. گفتني است روزنامه هاي محلي نيز وجود دارند كه توسط ايالت و مناطق حومه منتشر ميگردند و عموماً تحت مالكيت خصوصي قرار دارند.

تلويزيون
4 كانال مهم كشور استراليا در مراكز استاني كشور به پخش برنامه مبادرت مي نمايند.

كانال 2، تحت عنوان كميسيون راديو و تلويزيون استراليا تحت مالكيت دولت قرار داشته و نمايش تبليغات تجاري در آن ممنوع ميباشد.

كانالهاي 10، 9، 7 كشور تحت مالكيت بخش تجاري قرار گرفته و به صورت كاملاً تجاري فعاليت مي نمايند.

كانال خارجي ديگر با عنوان SBS در كشور وجود دارد كه برنامه هاي آن تنها از طريق دستگاههاي ويژه گيرنده امواج تلويزيوني قادر به رويت ميباشد و براي بينندگان غيربومي (غير استراليايي) و مهاجرين طراحي گرديده و عموماً به پخش فيلمهاي مختلف به زبانهاي خارجي (فرانسه، آلماني و...) مبادرت مي نمايد.

راديو
كميسيون راديو و تلويزيون استراليا از 1 فرستندة راديويي برخوردار ميباشد كه در سراسر كشور برنامه پخش مي نمايد.

ايستگاه راديويي مذكور اغلب به پخش موسيقي كلاسيك مبادرت مي نمايد كه با پخش مطالب گوناگوني در خصوص امور جاري كشور قطع ميگردد.

گفتني است كه علاوه بر ايستگاه مذكور صدها ايستگاه راديويي خصوصي (غيردولتي) در كشور به فعاليت ميپردازند كه اغلب از سوي دانشگاهها و گروه هاي اقليت نژادي و قومي تأمين اعتبار ميگردند.

لازم به ذكر است كه 2 ايستگاه راديويي بومي نيز وجود دارد كه به ارائه خدمات و پخش برنامه هاي راديويي در اقصي نقاط كشور مبادرت مي نمايد.

موسيقي ملّي
صنعت موسيقي استراليا در حال پيشرفت و رونق بوده و ايستگاههاي راديوي محلي همواره به پخش گلچيني از بهترينهاي موسيقي داخلي و بين المللي مبادرت مي نمايند.

لازم به ذكر است كه در استراليا موسيقي تكنو نظير موسيقي پاپ اروپا پيشرفت چنداني نداشته اما اين نوع موسيقي از نظر آوا و اصوات ارتباط نزديكي با موسيقي راك پيدا كرده است.

گروه هاي موسيقي استراليا از صداي متمايزي برخوردار بوده و توسط مؤسساتي نظير INXS و Crowded House اداره و نظارت ميگردند.

آموزش رسمي
سيستم آموزش كشور استراليا از مقاطع آموزش ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي تشكيل يافته است.

در دورة آموزشي ابتدايي كه تا 7 سال به طول ميانجامد علاوه بر آموزش دروس عمومي، رياضي و... رشته هاي موسيقي، هنر و ورزش به صورت اختياري ارائه ميگردد.

اين در حالي است كه در دورة آموزش متوسطه كه معمولاً 5 سال به طول ميانجامد كليه دانش آموزان صرف نظر از جنسيت ملزم به گذراندن دروس اجباري موسيقي، نمايشنامه نويسي، ورزش، هنر و مطالعات اجتماعي و فرهنگي (تاريخ و جغرافيا) ميباشند.

مراكز فرهنگي
شهر پرث بزرگترين شهر منطقة استرالياي غربي است كه در حدود 1 ميليون نفر جمعيت دارد.

در شهر پرث اركستر سمفوني، شركت باله و اپرا در 2 مركز مهم هنري با عناوين Perth concert Hall و His majesty به فعاليت ميپردازند.

گفتني است كه The entertaintment centre واقع در شهر پرث مكاني است كه اغلب هنرمندان بين المللي در آن به اجراي برنامه ميپردازند.

ايالت نورس تريتوري نيز فعاليتهاي وسيعي را در زمينه هاي مختلف ورزشي و هنري نظير اجراي نمايشهاي مختلف تئاتر و برگزاري جشنواره هاي فرهنگي هنري آغاز نموده است. اگرچه شهرهاي ايالت مذكور از وسعت محدودي برخوردار نميباشند اما در عوض از يك محيط اجتماعي و فرهنگي غني بهره مند ميباشند.

شهر ملبورن نيز تسهيلات فرهنگي و ورزشي متعددي را در اختيار شهروندان استراليايي قرار داده كه قابل مقايسه با ساير شهرهاي اين كشور نميباشد.

جامعة ملبورن جامعهاي بين المللي بوده و تقريباً 160 مليت متفاوت را در خود جاي داده است.

گفتني است اين شهر پس از شهرهاي آتن و تسالونيا سومين جامعة بزرگ يوناني جهان را در خود دارد.

از نظر فرهنگي شهر ملبورن پايتخت فرهنگي كشور استراليا بوده و مركز صنعت فيلمسازان كشور نيز محسوب ميگردد.

شهر كانبرا نيز از جنبه هاي فرهنگي و هنري مختلفي نظير دانشگاه ملي استراليا، گالري ملي استراليا، موزة آثار جنگ استراليا و مؤسسه ورزشي - فرهنگي استراليا برخوردار ميباشد.

از جمله مهمترين رويدادهاي فرهنگي و هنري كه در شهر سيدني برگزار ميگردد مي توان به جشن ملي سيدني، فستيوال موسيقي، نمايش عيد سلطنتي پاك و فستيوال فيلم سيدني اشاره نمود.

گفتني است كه موزة مركزي هنرهاي معاصر و رصدخانه سيدني نيز در اين شهر واقع گرديده است.توسعة فرهنگي
اگرچه سياست توسعة فرهنگي در زمرة اولويتهاي مقامات دولتي و غيردولتي كشور نميباشد اما اين سياست از سوي مؤسسات خصوصي و مستقل فرهنگي دنبال ميگردد.

از جمله اين مؤسسات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1 - دايرة فرهنگي كميسيون فيلم استراليا كه از طريق اعطاي بودجه ويژه و كمكهاي مالي به طرحها و پروژه هاي فيلمسازي كشور در جهت ارتقاء فرهنگ فيلم سازي و توسعه فرهنگي كشور گام بر ميدارد. كميسيون مذكور همچنين به برپايي سمينارها، كنفرانسها، همايشها و اعطاي جوايز به آثار ارزندة هنري كشور مبادرت نموده و با انجمن فيلم و ويدئوي استراليا در جهت توسعه روزافزون صنعت سينما و فيلمسازي به برقراري همكاريهاي نزديكي مبادرت مي نمايد.

2 - كتابخانة ملّي استراليا كه به عنوان كتابخانة مركزي كشور محسوب ميگردد.

از جمله سياستهاي كتابخانة مذكور در جهت توسعة فرهنگي كشور برقراري ارتباط با ساير كتابخانه هاي كشور در جهت تبيين اصول عالي كتابداري و اهداف و پروژه هاي آتي در اين زمينه ميباشد.

3 - وزارت محيط زيست، تربيت بدني، هنر و جهانگردي كه به طراحي سياستهايي در خصوص حفاظت و ارتقاء ميراث فرهنگي ملي و اطلاع رساني فرهنگي مبادرت مي نمايد.

از جمله سياستهاي كارآمد سازمان مذكور در جهت توسعة فرهنگي كشور مي توان به تلاش اين سازمان در جهت ارتقاء سطح آگاهي و درك عمومي مردم از ميراث فرهنگي ملي و به ويژه كلكسيونها و مراكز هنري ملي كشور اشاره نمود.

4 - دايرة توسعه فرهنگي شوراي فرهنگي استراليا كه به حمايت و تشويق و ترغيب مشاركتهاي خلاق اقشار مختلف جامعه در جهت توسعة فرهنگي كشور ميپردازد.

اين مركز تأكيد ويژه اي بر فراهم آوردن زمينه هاي مناسب جهت ارائه آموزشهاي فرهنگي و هنري و اطلاع رساني فرهنگي به اقشار مختلف جامعه داشته و از اين طريق سعي در توسعة هر چه بيشتر فرهنگ كشور دارد.روابط بين المللي فرهنگي
مسؤوليت برقراري روابط بين المللي فرهنگي با ساير كشورها بر عهده وزارت امور خارجة كشور استراليا ميباشد.

وزارت مذكور به تبيين و ارتقاء فرهنگ و ميراث فرهنگي كشور در خارج از مرزها پرداخته و دولت نيز از طريق برخي مؤسسات و مراكز نظير شوراي فرهنگي استراليا به حمايت از آن مبادرت مي نمايد.

توجه خاص سياستهاي خارجي كشور به برقراري روابط با كشورهاي آسيايي به خصوص كشورهاي ژاپن، چين و سازمان ASEAN (انجمن ملل جنوب شرقي آسيا) معطوف گرديده است.

گفتني است كه برقراري چنين روابط بين المللي فرهنگي با كشورهاي آسيايي سهم عمده اي در توسعة هر چه بيشتر فرهنگ كشور و ارتقاء سطح آگاهي و دانش شهروندان استراليايي و غيراستراليايي از ميراث فرهنگي كشور دارد.

كشور استراليا همچنين عضوي از سازمانهاي چندگانه بين المللي نظير سازمان ملل متحد و كشورهاي مشتركالمنافع محسوب ميگردد.

اين كشور همچنين از سوي سازمانهاي منطقه اي نظير كميسيون جنوب اقيانوس آرام حمايت ميگردد.

از جملة مهمترين اقدامات صورت گرفته در حوزه فعاليتهاي برون مرزي فرهنگي كشور طي 2 دهة اخير مي توان به برپايي نمايشگاههاي مختلف فرهنگي و هنري در كشور استراليا اشاره نمود كه كشورهايي نظير چين، ايتاليا و كلمبيا در آنها حضور داشتهاند.

در اين كشور همچنين آثار هنري هنرمندان كشورهاي مختلف جهان به خصوص آمريكا و روسيه در زمينه هاي آثار و اشياء تاريخي و نقاشي به نمايش گذارده مي شود.
با تشکر از سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی


تهيه و ارسال توسط    :   دفتر معاونت پژوهشی

 
  پرينت صفحه جاري   پست الكترونيك   ذخيره آدرس سايت
 

88913010  (021)98+ خيابان كريمخان زند ، ابتداي خيابان استاد نجات اللهي ، پايين تر از كليسا ، ساختمان 299
info@TehranConservatory.ir CopyRight © 2007 All Right Reserved Tehran Conservatory of Music  
Web Design : Ati Net Co .   Programmer : Hassan Rashidi